c60bf2bc-df4c-417f-94a3-ef46af815468.jpg

چاپ بر روی لوح تقدیر

چاپ صارم متخصص چاپ تقدیرنامه روی کاشی – پیش دستی و بشقاب میباشد

شرکت ها و سازمانها برای تقدیر از کارمندان خود میتوانند از لوح تقدیر هائی که روی کاشی چاپ میشوند استفاده نمایند ( این لوح های تقدیر به همراه قاب جلوه ویژه ای دارند)چاپ بر روی لوح تقدیر

8e4020ff-0cf4-4303-90fd-1afc731144bf.jpg مشاهده جزئیات

لوح تقدیر بزرگداشت روز معلم

dee69cfe-4d9d-4cea-a0d9-f71dcd26e029.jpg مشاهده جزئیات