ee56bdf8-f630-4f8e-87c3-0d2552f1e3b2.jpg

چاپ روی پارچه

چاپ صارم مدتهاست که به چاپ روی پارچه اقدام می نماید

چاپ پارچه تا عرض 160 سانتی متر میسر می باشد. با توجه به رنگی که در چاپ مورد استفاده قرار می گیرد و متراژ پارچه  قیمت ها متفاوت خواهد بودچاپ پارچه تا عرض 160 سانتی متر

51233619-8479-42b1-870b-9b25dacccad7.jpg مشاهده جزئیات

چاپ روی کوسن

0335f02b-956f-4028-a97f-5f35260448e3.jpg مشاهده جزئیات

چاپ روی روبالشتی

2f232de7-5c5c-4996-a105-a4eaff45320e.jpg مشاهده جزئیات

چاپ روی ملحفه

14bf7154-ae8c-4258-a189-231cce9e8663.jpg مشاهده جزئیات

چاپ روی سرویس خواب

2dd118d9-c5d0-4621-a0e3-7765601cb778.jpg مشاهده جزئیات