cc3c9b17-cdec-4576-9ea2-b19a57c6afb1.jpg

چاپ روی لباس کار

چاپ صارم متخصص چاپ لباس کار برای شرکت های مختلف میباشد. معمولا شرکت ها ارم یا لوگو خود را بر روی لباس کار کارکنان خود چاپ میکنند و این کار جلوه ویژه ای در حضور کارکنان در محیط کار دارد

همچنین چاپ لوگو روی لباس کار و در اختیار دیگران قرار دادن از روشهای مناسب تبلیغات میباشدچاپ روی لباس کار بصورت لیبلی

c1441bd8-ce86-4645-bdb4-e8f46e210bc9.jpg مشاهده جزئیات

چاپ روی لباس کار بصورت سابلیمیشن

fe874302-09f8-4193-842b-44969d80190a.jpg مشاهده جزئیات