0a8cf755-d0b5-419c-83bc-c087eeb00697.jpg

چاپ روی ظروف پذیرائی

چاپ صارم توانائی چاپ روی ظروف پذیرائی را دارد یکی از روشهای متداول در بین شرکت ها چاپ لوگو مربوط به خودشان بر روی ظروف پذیرائی است .

از انجائی که چاپ در تیراژ یک یا دو سری توسط شرکتهای بزرگ تولید کننده ظروف پذیرائی انجام نمیشودچاپ روی ظروف پذیرائی

f1441f03-4918-4579-8b01-262b0515c33f.jpg مشاهده جزئیات